Warunki gwarancji oraz zasady rozpatrywania reklamacji

1.         Chameleon Sp. z o.o. udziela Gwarancji na poprawne działanie materiałów eksploatacyjnych na okres 12 miesięcy. Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data faktury zakupu. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis Chameleon Sp. z o.o. mieszczący się w: Opole,  ul. Wspólna 1 "O",  45-837 , email: 39@chameleon.pl (tusze) oraz 27@chameleon.pl (tonery). W razie pytań prosimy WYŁĄCZNIE O KONTAKT MAILOWY. Postaramy się aby otrzymali Państwo odpowiedź na zapytanie jeszcze w ciągu tego samego dnia.

2.         Uszkodzone materiały eksploatacyjne Klient (Reklamujący) dostarcza do serwisu Chameleon Sp. z o.o.   osobiście lub przesyłką kurierską na własny koszt.

Warunkiem przyjęcia materiałów eksploatacyjnych do naprawy jest dopełnienie przez Klienta następujących procedur:

§       Dokładnie sprawdzić uszkodzone materiały eksploatacyjne i szczegółowo opisać rodzaj uszkodzenia (podając model drukarki, na której wydrukowano wydruk próbny lub z którą kartridż nie współpracuje),

§       Dołączyć do każdego reklamowanego materiału eksploatacyjnego wydruk próbny, (jeżeli to możliwe).

§       Opis, wydruk próbny wraz z uszkodzonym materiałem eksploatacyjnym dostarczyć do serwisu Chameleon Sp. z o.o.   Materiał eksploatacyjny dostarczyć: opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (twardy karton, solidne pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem, itp.).

§       Plomby gwarancyjne lub inne plomby, numery seryjne i inne zabezpieczenia w formie naklejek producenta powinny być czytelne, nieuszkodzone.,

§       Każdy materiał eksploatacyjny musi mieć przyklejoną naklejkę, określającą jego rodzaj. Brak tej naklejki powoduje w niektórych przypadkach wysychanie tuszu, co prowadzi do niepoprawnego wydruku.  

3.       Kartridże (tusze) kolorowe posiadające klip wymagają zaraz po wyjęciu z drukarki włożenia do tego samego klipa! (dotyczy to tylko i wyłącznie klipów z wkładem GUMOWYM. Tusze czasami posiadają klipy z wkładem GĄBKOWYM, który powoduje zmieszanie kolorów. W takim przypadku prosimy o oczyszczenie dysz za pomocą miękkiego ręcznika papierowego i pozostawienie tuszu bez klipa! Należy tak zabezpieczyć tusz na czas transportu, aby dysze nie stykały się z jakąkolwiek powierzchnią). Przy składaniu reklamacji dotyczącej kartridża kolorowego i braku wymaganego wydruku próbnego Klient powinien określić, jakie kolory pojawiły się przy pierwszym wydruku (są 3 podstawowe barwy: niebieska, czerwona i żółta).

4.       Kartridże (tusze) czarne zaraz po wyjęciu z drukarki powinny mieć przyklejoną oryginalną taśmę zerwaną wcześniej przy pierwszym włożeniu do urządzenia. Brak tej taśmy powoduje zasychanie dysz i niepoprawny wydruk. Proszę nie stosować różnego rodzaju taśm klejących mających zastosowanie biurowe. W przypadku braku takiego zabezpieczenia prosimy o oczyszczenie dysz za pomocą miękkiego ręcznika papierowego i pozostawienie tuszu bez taśmy! Należy tak zabezpieczyć tusz na czas transportu, aby dysze nie stykały się z jakąkolwiek powierzchnią.

5.       Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 21 dni roboczych od daty dostarczenia materiałów eksploatacyjnych do naszego serwisu.

6.       Klientowi (Reklamującemu) przysługuje prawo do wymiany materiałów eksploatacyjnych na inne, posiadające te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, w przypadku:

§       Jeżeli w okresie gwarancji serwis Chameleon Sp. z o.o.   dokona trzech napraw, a materiał eksploatacyjny nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

§       Jeżeli serwis Chameleon Sp. z o.o. uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe lub nie jest możliwe w terminie określonym w pkt. 5

7.         W przypadku, gdy nie ma możliwości wymiany materiału eksploatacyjnego na inny, firma Chameleon Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do decyzji o zwrocie należności zgodnie i na podstawie ceny z faktury zakupowej.

8.         W szczególnych przypadkach przyjęcia do serwisu Chameleon Sp. z o.o. (np. zgłoszenie warunkowe) materiałów eksploatacyjnych, które nie spełniają warunków określonych w pkt. 2-4, serwis Chameleon Sp. z o.o. nie musi się wywiązać z terminu określonego w pkt. 5 oraz z możliwości realizacji reklamacji określonych w pkt. 6 i 7.

9.         Gwarancją nie są objęte:

§       Uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych i wywołane nimi wady. Fabryczne uszkodzenia mechaniczne należy zgłosić telefonicznie lub mailowo w terminie do 48h od momentu otrzymania towaru.

§       Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków techniczno-eksploatacyjnych, a w szczególności wynikające z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, lub przechowywania.  

§       Produkty wyposażone w chipy: zamienniki i produkty regenerowane HP oraz Brother, działające z dedykowanymi urządzeniami z zainstalowanym najnowszym dostępnym firmware'm w momencie sprzedaży, a reklamowane jako niedziałające po kolejnej aktualizacji, zainicjowanej automatycznie (ustawienia aktualizacji urządzenia) lub ręcznie przez użytkownika.

§       Uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych jak np. uszkodzenia mechaniczne, uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej, itp.,

§       Uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych, które nie zostały dostarczone do serwisu Chameleon Sp. z o.o. w bezpiecznym opakowaniu (twardy karton, solidne pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem, itp.).

§       Uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych, których plomby gwarancyjne lub inne plomby, numery seryjne  i inne zabezpieczenia w formie naklejek producenta w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.

§       Kartridże atramentowe, w których został wyczerpany środek barwiący (tusz) powyżej 70% objętości (tusze czarne) i powyżej 40% objętości (tusze kolorowe).

§       Wkłady laserowe, w których został wyczerpany środek barwiący (toner) powyżej 70% lub wskazania elementu zapisującego zużycie (chip) wskazują zużycie powyżej 70%.

10.      Oryginalne wkłady zakupione w naszej firmie należy reklamować w zewnętrznym serwisie producenta.

11.      W kartridżu atramentowym, wyposażonym w głowicę drukującą, który jest długo nie używany, może dojść do zaschnięcia głowicy. W celu udrożnienia głowicę należy zamoczyć wyłącznie w płynie do udrażniania głowic lub w ciepłej wodzie destylowanej. 

12.      Każdy kartridż atramentowy powinien być raz na 2 tygodnie „przedrukowany”, co zapobiega jego zasychaniu w drukarce. W takim przypadku prosimy o używanie oprogramowania dostarczonego wraz z drukarką (sekcja: Konserwacja).

13.      Każdy kartridż wymagający przed pierwszym użyciem kalibracji z drukarką powinien zostać odpowiednio wykalibrowany zgodnie z instrukcjami i komunikatami wyświetlanymi przez oprogramowanie drukarki. W przypadku niezastosowania się do tych zaleceń wydruk może być nieprawidłowy. W takim przypadku reklamacja nie zostanie uznana.

14.      Każdy reklamowany materiał eksploatacyjny serwis Chameleon Sp. z o.o. sprawdza pod względem poprawności działania. W przypadku, gdy materiał eksploatacyjny okaże się sprawny Chameleon Sp. z o.o. może obciążyć Klienta (Reklamującego) kosztami związanymi ze sprawdzeniem materiału eksploatacyjnego.

15.      Przy zwrocie reklamowanego materiału eksploatacyjnego Chameleon Sp. z o.o. potrąca równowartość uszkodzonych z winy reklamującego elementów oraz koszty ich wymiany.

16.      Wadliwy materiał eksploatacyjny lub części, które wymieniono, stają się własnością Chameleon Sp. z o.o.

17.      W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanych materiałów eksploatacyjnych w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:

§       Po otrzymaniu przesyłki należy każdorazowo sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera (przesyłka powinna być zapieczętowana taśmą z logo i nazwą Chameleon Sp. z o.o. , jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione).

§       Każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.

§       Przesyłki kierowane do Chameleon Sp. z o.o. prosimy oznaczać „OSTROŻNIE”.

18.      Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie niniejsza umowa, z warunkami, której Klient winien zapoznać się i potwierdzić własnoręcznym podpisem.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  - pobierz